Biểu trưng chế tác theo ý tưởng của khách hàng để mang lại hình ảnh duy nhất và đặc trưng nhất cho cá nhân, cơ quan, tổ chức

Biểu trưng pha lê chế tác theo yêu cầu